Första kontakten

Den boende gör tillsammans med placeringsansvarig ett studiebesök på Hinriksgården efter avtalad tid. Vid studiebesöket ges en allmän information om Hinriksgårdens upplägg, vi visar lokalerna och bjuder på fika.

Den boende får tillsammans med biståndshandläggaren presentera sig samt ge oss en bild av sina funderingar och problemområden. Vi stämmer av vilka mål han/hon har med att komma till Hinriksgården.

Vi ser gärna att den placeringsansvarige har med sig ett dokument som beskriver den boendes behov och vad för hjälp han/hon behöver.

Hinriksgården gör en gemensam bedömning över om Hinriksgården som boende är lämpligt med hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling samt personliga förhållanden i övrigt. Inom en vecka hör vi av oss till den placeringsansvarige med ett besked om vi kan erbjuda en plats på Hinriksgården.

Verksamheten

Personalens stöd till de boende utgår från trygghet, stabilitet, tydlig struktur och god omvårdnad, baserat på ett kognitivt förhållningssätt. En genomförandeplan upprättas tillsammans med den boende, den revideras var sjätte månad.  Vi anpassar insatserna efter individens behov och varje boende har en egen näransvarig.

Hinriksgården erbjuder dagliga aktiviteter som bland annat innefattar personlig utveckling, samtalsgrupp, veckomöten, avslappning och friskvård. Vi utformar veckoschemat utifrån den enskildes behov, önskemål och förutsättningar. Den dagliga verksamheten skall tillgodose den enskildes behov av personlig utveckling och ge en meningsfull sysselsättning. Fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter anordnas utifrån de boendes intressen och behov.

Vi har tillgång till konsulterande psykolog/psykoterapeut och arbetsterapeut.